Archive for iunie 2012

Apariţii editoriale (2000-2010)

2000

 

 • Sălăjan, Iulian. Tohat – străveche vatră românească de sub Codru. Ediţia a II-a adăugită, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, 368 p., ISBN 973 – 99215 – 2 – 3

Pe baza unui plan riguros şi sistematic elaborat, a unei temeinice documentări, a unei problematici bine structurate, lucrarea tratează istoria formării şi dezvoltării satului Tohat în legătură organică cu istoria Transilvaniei şi a întregii ţări. Este o valoroasă lucrare monografică despre un sat transilvan românesc de pe valea Someşului care îmbogăţeşte literatura de specialitate.

 

 

 

 • Grad, Elena. Săcel, vatră de istorie şi civilizaţie maramureşeană. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, 328 p.,

ISBN 973 – 99215 – 7 – 4

Oglindă a realităţii din trecut şi prezent, monografia semnată de doamna profesor Elena Grad redă cu fidelitate multiplele aspecte ale vieţii comunităţii săcelene, ce au la bază o solidă situaţie economică, evocând nobleţea locuitorilor, frumoasele lor tradiţii moştenite şi reînnoite, progresul contemporan şi perspectiva peste decenii. Autoarea lucrării, cadru didactic profilat pe disciplina istoriei, merită toată reverenţa şi recunoştinţa pentru acest studiu, în a cărui lectură, atât cititorii săceleni, cît şi cercetătorii etnografi vor găsi pagini pline de cultură şi civilizaţie maramureşeană.

 

 

 • Bota, Ioan M. Floreşti – Cluj – străveche vatră de istorie românească. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, 442 p.,

ISBN  973 – 99215 – 5 – 8

Cu o prefaţă semnată de prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, un glosar lexical, câteva anexe şi o bibliografie cuprinzătoare din sursele arhivistice, volume sau periodice, studiul monografic complet al  prof. dr. Ioan M. Bota se constituie într-un document pentru timpurile prezente şi pentru cele viitoare, cu un nume adunat pe o carte de căpătâi, de învăţătură pentru floreşteni, de informaţie oferită cu generozitate tuturor.

 

 

 • Mihalyi, Ioan de Apşa. Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV. Ediţia a II-a completată şi îngrijită de Vasile Iuga de Sălişte, cu prefaţă de acad. Camil Mureşanu şi postfaţă de Aurel Răduţiu. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, 754 p.,

       ISBN 973 – 85211 – 4 – 9

Este cartea de căpătâi a Maramureşului, cuprinzând o importantă colecţie de diplome şi documente ce atestă nobilitatea familiilor maramureşene din secolele XIV şi XV.

Este cartea de care are nevoie orice istoric sau persoană interesată de trecutul său. Se adresează, deci, atât specialiştilor cât şi publicului larg. Cărturarul maramureşean, academician dr. Ioan Mihalyi de Apşa, a alcătuit prima importantă colecţie de documente care se referă la Maramureşul Voievodal, vatră din care a pornit făclia Moldovei. Cartea este fundamentală deoarece, timp de un secol, a avut un impact decisiv în istoriografia Maramureşului. Pertinenta postfaţă semnată de Aurel Răduţiu, cercetător medievist, pune în lumină importanţa acestei lucrări.

 

 

 • Timiş, Nicoară. Legendarul Gavrilă Mihali Ştrifundă din Borşa. Cluj -Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, 308 p.,

ISBN  973 – 99215 – 9 – 0

Cartea recuperează un segment de istorie din secolul trecut. Este vorba de primarul Borşei, judeţul Maramureş, la anii 1944-1945, care a fost crescut într-un spirit patriotic şi s-a opus anexării Maramureşului la Ucraina Sovietică. Autorul urmăreşte destinul personajului din copilăria lui, până la tragicul lui sfârşit. Legendarul Ştrifundă a fost crescut într-un spirit patriotic, la vârsta tinereţii fiind unul dintre participanţii la Marea Unire de la Alba Iulia.

 

 

 

2001

 

 • Cristea, Dumitru. Zbucium şi poezie. Ediţie îngrijită de Constantin Mustaţă. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2001,
  188 p., ISBN 973 – 99215 – 4 – x.

O carte care, prin conţinutul ei, tulbură, răvăşeşte până la indignarea şi revolta în faţa nedreptăţilor vieţii, căreia i-au căzut victime atâţia eroi nevinovaţi. Unul dintre aceştia e chiar eroul însemnărilor lui Constantin Mustaţă, autorul poeziilor din volum, cel care a scris din memorie poeziile lui Radu Gyr şi Nichifor Crainic, aşternându-le pe hârtie în scurtul răgaz dintre prima şi a doua arestare.

 

 

 

2002

 • Chioreanu, Ioan Oaş. Esenţa divină a materiei. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2002, 224 p.,  ISBN  973 – 99215 – 6 – 6

Cartea prezintă teza autorului privind originea sacră a materiei – har al „divionilor” suflului condens dintre spaţiul şi timpul cosmic, procese creatoare care prin adeziune, coeziune, au generat nuclee esentdivionice universale, care, prin acumulări, au produs ceea ce cosmologii numesc Big-Bang-ul, au generat fluxuri şi refluxuri esentdivionice, formând “rotile de fus”.

 

 

 • Căpăţînă, Iosif. Din  Carpaţi  în  America. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2002, 418 p., ISBN  973 – 85211 – 1 – 4

Cartea încearcă să surprindă în câteva ipostaze definitorii personalitatea marelui om Iosif Căpăţână, crezul său, visele şi experienţele sale pe care le-a trăit şi exprimat toată viaţa ca un mare patriot pentru neam şi ţară.

Cartea conţine memoriile sale din drumul spre pământul făgăduinţei, America, speranţă a libertăţii şi a dreptăţii pentru cei care au avut curajul şi tăria să înfrunte aventura necunoaşterii.

Cartea se prezintă ca un jurnal al unui emigrant român, în perioada 1949-1951.

 

 

 • Marchiş, Adrian. Din  istoria  presei  româneşti «Graiul  Maramureşului» Sighet, 1932-1940. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2002, 164 p., ISBN  973 – 85211 – 2 – 2

Lucrarea prezintă istoria unui periodic maramureşean de mare prestigiu, „Graiul Maramureşului” oferind o orientare generală, principii programatice şi conţinutul periodicului. Autorul reia şi continuă o veche tradiţie a cărturăriei maramureşene, care şi-a dat măsura supremei valori între cele două războaie mondiale.

Lucrarea este un elogiu adus înaintaşilor, cu mijloacele omului de cultură contemporan.

 

 

 • Puşcariu, Ioan cavaler. Date istorice privitoare la familiile nobile române. Ediţia a II-a coordonată şi completată de Vasile Iuga de Sălişte, cu o prefaţă de Ioan Aurel Pop. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 774 p.,  ISBN 973 – 85211 – 0 – 6

Reeditarea cărţii cu acelaşi titlu, în care sunt prezentate date despre familiile nobile române.

Una dintre lucrările de referinţă ale istoriografiei româneşti, Date istorice privitoare la familiile nobile române, apărută în două volume, în anii 1892, respectiv 1895, la Sibiu, sub semnătura lui Ioan cavaler de Puşcariu, ne dă o mare lecţie de demnitate: cunoaşterea şi preţuirea elitelor este o datorie de onoare a unui popor; poporul nostru a existat pe scena istoriei prin elitele sale; regimurile politice care au atentat la existenţa elitelor au fost condamnate de istorie. De aceea, trecutul evocat prin Familiile nobile… ale lui Ioan Puşcariu nu este mort, ci trăieşte în noi înşine, în naţiunea de astăzi, rod al strădaniilor poporului şi elitelor de odinioară.  (Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop)

 

 

 

 

 

 • ·   Mihalyi, Ioan de Apşa. Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV. Ediţia a III-a completată şi îngrijită de Vasile Iuga de Sălişte, cu prefaţă de acad. Camil Mureşanu şi postfaţă de Aurel Răduţiu. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2000, 842 p.,

     ISBN  973 – 85211 – 4 – 9

Este cartea de căpătâi a Maramureşului, cuprinzând o importantă colecţie de diplome şi documente ce atestă nobilitatea familiilor maramureşene din secolele XIV şi XV.

“Diplome maramureşene” a fost o lucrare esenţială prin documentele ei, pentru dobândirea unei imagini reale asupra societăţii româneşti ardelene în concurenţă şi în luptă cu feudalitatea maghiară. Ea a stimulat cercetările pentru descoperirea documentelor probatorii ale aceloraşi realităţi, în Făgăraş, în Mărginimea Sibiului, în Hunedoara (Haţeg), în Banat (Caraş-Severin).

“Suntem, prin urmare, în faţa unui moment şi a unui monument al istoriografiei româneşti ardelene – operă ce a fixat locul Maramureşului în istoria naţională.” (Acad. Camil Mureşanu)

 

 

 • Neamţu, Gelu. Ciobani români în Montana, S.U.A., 1907-1913. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2002, 247 p.,

ISBN  973 – 85211 – 3 – 0

Viaţa şi activitatea emigranţilor români în Statele Unite ale Americii şi poezii populare compuse de emigranţi. Din versurile reproduse aici, ciobanul român din Montana se simte legat cu mii de fire de ţara lui. Această carte este un imn închinat dorului de ţară. Ea interesează în primul rând pe românii americani şi constituie un omagiu adus înaintaşilor lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 • Codrea, Măricuţa şi Puica, Vasilica Augusta. Salva, schiţă monografică. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 100 p.,

ISBN  973 – 8521 – 6 – 5

Schiţa monografică a comunei Salva din judeţul Bistriţa-Năsăud, unde sunt prezentate aspecte ale vieţii comunităţii sălăuanilor, cu tot ceea ce este specific ţinutului năsăudean.

Lucrarea este însoţită de ilustraţii însumând fotografii din zonă, precum şi de datele recensământului administrativ-teritorial al localităţii Salva, din anul 1910, ca studiu comparativ, şi harta localităţii şi harta judeţului Bistriţa-Năsăud.

 

 • *** Culegere de legi şi scrieri din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza – 1859 – 1864, Bucureşti. Coordonator Emil Stanciu. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 364 p.,

ISBN  973 – 85211 – 7 – 3

Reeditarea unor scrieri şi texte ale unor legi şi acte oficiale din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 1859-1864. Cartea cuprinde informaţii bogate în conţinut şi şochează prin similitudinea evenimentelor şi comportamentelor din societatea românească din perioada 1850-1866 cu cele din zilele noastre.

 

 

 • Vlad, Aloisiu. Originea familiei Vlad, nobilă de Sălişte. Ediţia a II-a completată şi îngrijită de Vasile de Iuga Sălişte. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 144 p.,

ISBN 973 – 85211 – 5 – 7

Reeditarea cărţii cu acelaşi titlu despre originea familiei Vlad de Sălişte, Maramureş.

 

 

 

 

 • Iuga, Grigore şi Iuga, Vasile. Viaţa şi opera lui Andrei Mureşanu. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 424 p.,

ISBN 973 – 85211 – 8 – 1

Biografie şi sinteză critică, antologie literară, omagiu poetic, indice bibliografic şi album fotografic evocator se reunesc în paginile acestei cărţi, pentru cinstirea acestui poet. Totodată această carte ce ne aduce surpriza unui arbore genealogic ce fixează ascendenţa Mureşenilor în Maramureş.

 

 

 

 • Iuga, Vasile. Aloisiu Vlad de Sălişte – viaţa şi activitatea. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 264 p.,

ISBN 973 – 8274 – 00 – 1

Viaţa, opera şi activitatea deputatului Aloisiu Vlad de Sălişte (1822-1888) în Dieta de la Pesta.

Schiţa biografică, activitatea parlamentară, activitatea publicistică, descendenţii şi urmaşii familiei Vlad din Săliştea de Sus, cu patru tabele genealogice iar în anexe o interesantă colecţie documentară ce conţine cuvântările dietale şi corespondenţa lui Aloisiu Vlad.

 

 

 

 

 • Mureşianu, Mircea. Cultură şi civilizaţie. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 170 p., ISBN 973 – 8274 – 06 – 0

Lucrarea este un curs de cultură şi civilizaţie prin prezentarea unui material sintetic despre moştenirea culturală a fiecărei perioade istorice în parte, de la perioada preistorică până la civilizaţia geto-dacă, dar şi prin punerea la îndemână a unor activităţi concrete de vizitare a cât mai multe şi mai variate obiective turistice antropice.

 

 

 

 • Grecescu, Ion. Nicolae Titulescu – concepţie juridică şi diplomatică. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 472 p.,

ISBN 973 – 8274 – 04 – 4

Lucrarea este consacrată operei juridice şi diplomatice a lui Nicolae Titulescu (1882-1941), a trăsăturilor personalităţii sale şi contribuţiilor sale la afirmarea, fundamentarea şi dezvoltarea principiilor generale ale dreptului internaţional.

 

 

 

 

 • Joódy, Pál. Cercetarea calităţii de nobil în comitatul Maramureş, anii 1749-1769. Ediţia a II-a, traducere din limba maghiară, îngrijită, completată şi note biografice de Vasile Iuga de Sălişte, cu o prefaţă de prof. univ. dr. Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2003, 350 p.,

ISBN 973 – 8274 – 03 – 6

Reeditarea cărţii cu acelaşi titlu, în care sunt prezentate familiile maramureşene care şi-au putut dovedi nobilitatea, la anii 1749-1769. Lucrarea este întocmită pe baza protocoalelor comitatense păstrate în fondul arhivistic al entităţii politico-administrative în care era înglobat Maramureşul. Tradusă din limba maghiară, ediţia pune la dispoziţia specialiştilor în genealogie şi heraldică, precum şi a tuturor celor interesaţi de cunoaşterea familiilor nobile maramureşene, date de bază ce pot completa manuscrisele şi lucrările genealogice încă nepublicate.

2004

 

 • Moldovanu, Liviu şi Şirli, Roxana. Credinţa – temelia continuităţii româneşti. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2004,
  398 p., ISBN 973 – 8274 – 02 – 8

Importanţa credinţei în formarea, existenţa şi continuitatea societăţii româneşti. Lucrarea este o sinteză tematică a unei lungi perioade istorice, menită să redeştepte conştiinţa religioasă şi naţională a poporului român.

 

 

 • Todor, Fabian şi Iuga, Vasile. Orman – oameni şi locuri, schiţă monografică. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2004, 254 p.,

ISBN 973 – 8274 – 05 – 2

Schiţa monografică a localităţii Orman din judeţul Cluj înfăţişează pe scurt trecutul şi prezentul localităţii, conţinând aspectele cele mai importante din viaţa unei comunităţi.

 

 

 

 

 

 • Roşca, Nuţu. Onomastică din Valea Izei. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2004, 348 p.,  ISBN 973 – 8274 – 07 – 9

Prezentarea geografică, istorică şi economică a Văii Izei, şi analiza toponimelor din această zonă. Lucrarea constituie teza de doctorat a autorului, foarte valoroasă ca cercetare lingvistică, dar şi ca document al istoriei patriei noastre, căci regiunea cercetată, fiind conservatoare lingvistic, constituie încă o dovadă a persistenţei şi continuităţii noastre în regiune.

 

 

 

 • *** Românii din dreapta Tisei în istoria României. Ediţia a II-a, coordonată de Vasile Iuga de Sălişte. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2004, 244 p., ISBN 973 – 8274 – 08 – 7

Lucrările prezentate în cadrul celui de al II-lea simpozion internaţional „Românii din dreapta Tisei în istoria României”, care a avut loc în perioada 29-30 decembrie 2001, la Apşa de Jos, Ucraina. Ediţia prezintă date din istoria, cultura, tradiţiile milenare şi continuitatea maramureşenilor în Ţara lui Dragoş Vodă, Ţara voievozilor descălecători de neam, ilustrând, de asemenea, rolul personalităţilor remarcabile din dreapta Tisei (Transcarpatia) în istoria României.

 

 

 • Bota, Ioan M. Democraţia creştină. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2004, 62 p., ISBN 973 – 8274 – 09 – 5

Lucrarea a fost elaborată pentru a oferi publicului românesc cunoaşterea doctrinei social-creştine adecvată realităţii din România. Rădăcinile democraţiei creştine româneşti au un fond istoric în lupta pentru emancipare socială, libertatea şi unitatea naţională a poporului român. Democraţia, spune autorul, este singura expresie politică veritabilă a creştinismului.

 

 

 

 • Neamţu, Gelu. Procese politice de presă antiromâneşti din epoca dualismului austro-ungar (1868-1890), Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2004, 537 p., ISBN 973 – 8274 – 12 – 5

Printre puţinele din literatura noastră, lucrarea este o secvenţă de 22 de ani din istoria presei din Ardeal. Sunt menţionate figuri care au fost nu numai excepţionali ziarişti, ci şi fruntaşi ai mişcării de eliberare naţională: G. Bariţiu, T. Cipariu, I. Slavici, A. Mureşanu, O. Goga şi mulţi alţii. O imensă muncă stă la baza prezentei lucrări, investigaţii serioase în paginile periodicelor respective, în arhive, consultarea memoriilor, au fost urmărite crespondenţa care s-a păstrat, legile oficiale, circularele secrete, etc.

2005

 

 • Ghercioiu, Ion. Nimeni nu este mai presus de lege, cu o prefaţă de Marin Oprea, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2005, 386 p., ISBN 973 – 8274 – 14 – 1

Pornind de la fapte reale, cazuri concrete şi utilizând un limbaj adecvat, colonelul magistrat Ion Ghercioiu pune în discuţie probleme juridice controversate ce interesează orice cititor în viaţa cotidiană.            Distingând răul de bine, minciuna de adevăr, calomnia de decăderea morală, această lucrare constituie o părticică din corpusul justiţiei pe care juristul Ion Ghercioiu reuşeşte să o înfăţişeze pe înţelesul tuturor: atât a cititorului de rând, cât şi a celui avizat.

 

 • Iuga, Vasile. Pinticu – oameni, locuri şi fapte. Schiţă monografică, cu prefaţă de Teodor Tanco, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2005, 344 p., ISBN 973 – 8274 – 13 – 3

Istoria unui popor se constituie din evenimente glorioase înfăptuite de oameni remarcabili în locuri excepţionale. Un astfel de “spaţiu” este şi Pinticu, localitate însemnată prin afirmarea ei ca entitate şi prin numeroşii oameni de valoare ce i-a oferit poporului român. Geografie, istorie, religie, societate, administraţie, folclor, personalităţi şi martiri, toate le găsim reunite în mod excepţional de d-l Vasile Iuga în paginile volumului “Pinticu. Oameni, locuri şi fapte”.

 

 

 • Man, Vasile. Valea Vaserului, Vişeu de Sus – „Elveţie” a Maramureşului, Vişeu de Sus, 1906; traducere din limba maghiară, ediţie îngrijită şi completată de Vasile Iuga de Sălişte, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2005, 86 p., ISBN 973 – 8274 – 17 – 6

Cartea de faţă este o reeditare din 1906 din limba maghiară. Prin potenţialul său excepţional, Valea Vaserului, un ţinut ancestral, îmbibat de istorie, acest plai al românilor, ne atrage prin frumuseţea şi farmecul locurilor, prin magia ce o emană. Prin lucrarea de faţă, ce întruneşte calităţile unui ghid turistic, ce oferă informaţii esenţiale pentru o călătorie reuşită, se doreşte o revigorare a spiritului fiecărui căutător de linişte, relaxare şi de ce nu, un gram de magie.

 

 • Bota, M Ioan. Martyrs and testifiers of the church in Romania (1945-1989), cu prefaţă de Florentin Crihălmeanu, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2005, 287 p., ISBN 973 – 8274 – 10 – 9

Autorul, preot profesor dr. Ioan M. Bota, prezintă un adevărat document istoric al suferinţelor îndurate de episcopi, preoţi, călugări, măicuţe şi credincioşi ai Bisericii Romano – Catolice şi Ortodoxe pe parcursul persecuţiilor comuniste. De asemenea, este un real instrument de cunoaştere şi de omagiere cu profund respect pentru sacrificiile acestor martiri şi mărturisitori în procesul de apărare şi afirmare a Bisericii şi Naţiunii române în faţa persecutorilor.

 

2006

 

 • Puşcariu, Ioan cavaler. Fragmente istorice. Despre boierii din Ţara Făgăraşului, Sibiu, 1907; ediţia a II-a îngrijită şi completată de Vasile Iuga de Sălişte, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2006, 726 p., ISBN (10) 973 – 8274 – 20 – 6, ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 20 – 4.

Ca un deschizător de drum în cunoaşterea trecutului, Puşcariu şi-a manifestat interesul pentru culegerea actelor vechi şi pentru sistematizarea acestora, reuşind să dea literaturii şi cititorilor interesaţi de problematica Ţării Făgăraşului o adevărată monografie. La baza ei stau fie diplome medievale, fie rezoluţii şi decrete imperiale, fie sentinţe şi scrisori boeronale. Monografia este foarte importantă şi utilă pentru istoriografia românească, fiind o lucrare complexă şi amplă în acest domeniu, astăzi o raritate. Aici sunt înscrise numele a peste 386 de familii nobile române pe care autorul le-a adunat din întreaga Transilvanie.

 

 

 • Buzaşi, Ion, şi Iuga, Vasile. Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu, Antologie, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2006, 512 p., ISBN (10) 973 – 8274 – 18 – 4; ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 18 – 1.

Pagini vechi şi noi, titlu sugestiv pentru acest compendiu al monografiilor, studiilor şi articolelor consacrate “poetului deşteptării naţionale” de către contemporanii săi, dar şi de criticii de azi, acest mozaic istorico-literar, ne relevă o personalitate complexă: poet, publicist.

 

 

 

 

 • Mureşan, George. Cioburi de lumină, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2006, 154 p., ISBN (10) 973 – 8274 – 21 – 4, ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 21 – 1.

Volumul de poezii dedicat soţiei sale relevă căldura şi sensibilitatea sufletului, izvorâte din cel mai pur sentiment – iubirea. Este o carte care tulbură, chiar răvăşeşte; poeziile sunt simple şi, totuşi, foarte profunde, poezii pline de dragoste, de căutări, de pasiune, de tristeţe, de extaz, poezii în care orice cititor se poate regăsi.

 

 

 

 • Botoş, Ion M. La nord de Tisa în „România Mică”, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2006, 278 p., ISBN (10) 973 – 8274 – 22 – 2, ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 22 – 8.

Această carte este de fapt o continuare şi dezvoltare a lucrărilor precedente ale istoricului Ion M. Botoş, dintre care amintim în primul rând „Românii din Transcarpatia”. Ea extinde baza documentară a studiului istoric asupra zonei, pentru a dezvălui următoarele faţete: face fişa istorică a localităţilor Apşa de Jos (foarte extinsă), Apşa de Mijloc, Slatina, Biserica Albă, Strâmtura, Plăiuţ, Topcino; prezintă un tablou de 170 personalităţi româneşti din dreapta Tisei, organizat cronologic; descrie instituţionalizarea produsă în societatea civilă românească, prin înfiinţarea de asociaţii culturale şi mass-media dincolo de Tisa; conţine numeroase documente şi o bibliografie.

 

 

 • Hossu, Valer. Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2006, 200 p., ISBN 973 – 8274 – 15 – X.

În lucrarea de faţă istoricul Valer Hossu încearcă să aprofundeze cu un studiu consistent tema clasică a întemeierii statului medieval Moldova, ca urmare a unei extensii politice intraromâneşti din Maramureş înspre est, în sistem organizat şi etapizat. Secolele al XIII-lea şi al XIV-lea constituie evul istoric de aur al Maramureşului, fapt reconstituit de Valer Hossu cu acribie şi metodă.

Autorul creionează atent lumea româneascã din nordul arcului carpatic şi categoriile ei istorice, întruchipate în cele câteva «valahii» consemnate documentar, ce se întindeau într-un areal larg, din Maramureşul propriu zis şi până în munţii Moraviei spre vest, până în adâncul mediului halician spre nord şi nord-est şi, desigur, neîntrerupt în est înspre ceea ce urma să devină Moldova Mare în cursul vremii.

 

2007

 

 • Puchianu-Moşoiu, Nicolae Gh. Flori alese ale culturii populare din Ţara Branului, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2007, 325 p., 4 harţi, ISBN (10)973 – 8274 – 26 – 5; ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 26 – 6.

Lucrarea de faţă a autorului preot profesor Nicholae Gh. Pichianu-Moşoiu, pasionat cercetător al trecutului istoric şi cultural al zonei Branului, aduce la lumină o operă de o reală valoare culturală, care oferă iubitorilor de folclor posibilitatea cunoaşterii culturii populare din această mirifică zonă etnografică.

Cu certitudine, această bogată şi preţioasă culegere de strigături, balade, doine, cântece, oraţii de nuntă contribuie la îmbogăţirea patrimoniului spiritual al neamului românesc.

 

 • Ioan Godja. Văleni – Maramureş. Tradiţie şi actualitate, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2007, 360 p., 8 harţi, ISBN (10)973 – 8274 – 25 – 7; ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 25 – 9.

Schiţa monografică a localităţii Văleni din judeţul Maramureş, unde sunt prezentate unele aspecte interesante în capitole ca: atestarea istorică a localităţii, dezvoltarea satului, cadrul natural, unele date despre populaţie, personalităţi din Văleni, evenimente istorice, situaţia economică etc.

Autorul Ioan Godja scrie în prefaţa cărţii „ Nu pentru interesele mele sau fală am scris această carte ci pentru interesele urmaşilor şi sătenilor, pentru a-şi cunoaşte istoria, drepturile, obligaţiile, unitatea, activitatea şi dezvoltarea în viitor. De asemenea trebuie să ştim cine am fost, cine suntem şi cine trebuie să fim…”.

 

 

2008

 

 • *** ECOTURISMUL. Poartă maramureşeană spre lume, coordonator prof. Simion Iuga, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2008, 360 p., 8 harţi, ISBN (10)973 – 8274 – 29 – X; ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 29 – 7.

Lucrările simpozionului „Turismul, ca alternativă la dezvoltarea social-economică durabilă a zonei Vişeu”. Simpozionul a scos în evidenţă ideea că proiectele prezentate pot să devină puncte de referinţă, în strategia de dezvoltare montană durabilă, europeană şi chiar soluţie viabilă de combatere, în viitor a efectelor negative ale schimbării climatice, care se produc deja la scară planetară.

 

 • George Moceanu. Călătoriile mele prin Europa, Asia, Africa şi America, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2008, 168 p., ISBN (10)973 – 8274 – 30 – 3; ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 30 –  3.

Volum dedicat aniversării a 170 de ani de la naşterea părintelui gimnasticii româneşti George Moceanu, fiu al satului Orman, de pe meleagurile Someşene. Profesorul uni­versitar dr. Mircea Popa din Cluj, spune în prefaţa cărţii că George Moceanu a fost unul din cei mai mari gimnaşti ai Europei din secolul XIX, transilvă­nean de pe lângă Cluj. Cu trupa de acrobaţi, James Robinson a co­lindat prin Europa. George Moceanu devine expert în gimnastică şi dansuri popu­lare, în 1860 devine profesor de gimnastică la Cluj, mai apoi la Colegiul „Sf. Sava” şi Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti. A ajuns să fie chemat prin multe ţări ale lumii, ducând faima gimnasticii peste mări şi ţări. Din aceste călătorii a rezultat lucrarea de faţă apărută în anul 1899. La Paris, unde-i învaţă pe francezi fru­museţea şi varietatea dansu­rilor populare româneşti, la Roma, la Madrid, în India şi în America. Cartea se citeşte cu plăcerea redescoperirii mapanondului, aşa cum a fost el în secolele trecute.

 

 

2009

 

 •   Mihalyi, Ioan de Apşa. Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV. Ediţia a IV-a, traducere din limba latină şi note de prof. univ. dr. Vasile Rus, coordonată şi completată de Vasile Iuga de Sălişte, cu prefaţă de prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române şi postfaţă de Aurel Răduţiu, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2009, 984 p., ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 32 –  7.

Această ediţie a fost tradusă integral din limba latină în limba română, oferind celor interesaţi de istoria Maramureşului posibilitatea şi facilitatea cunoaşterii conţinutului acestora.

Volumul este o colecţie de documente istorice care a constituit o sursă importantă pentru monografiile istoriografice româneşti şi maghiare, dar a reprezentat şi o cartă morală de căpătâi pentru generaţii întregi de maramureşeni, o adevărată Biblie a neamului, de care cu greu s-ar putea lega cineva fără să aibă de suferit din partea apărătorilor spontani ai unei cărţi sfinte, simbol al continuităţii unui neam.

 

 • Vasile Iuga, Ioana Filip. Groşii Ţibleşului. 1594-2009. Locuri, oameni, fapte şi tradiţii, Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 2009, 238 p., ISBN 978 – 973 – 8274 – 34 – 1.

Studiu monografic al localităţii Groşii Ţibleşului prezintă istoria, viaţa culturală şi spirituală, aspectele economice şi sociale, cât şi potenţialul de dezvoltare economică şi turistică a localităţii. Monografia se doreşte a fi mai mult decât o carte de istorie, un tablou complex care să descrie oamenii, cu calităţile lor, cu obiceiurile şi tradiţiile păstrate de zeci de generaţii.

 

 

 

 

 

 

Reclame

Apariţii editoriale (1996-2000)

 

Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş Dragoş Vodă

Apariţii editoriale

1996

 

 

 • *** Maramureş -vatră de istorie milenară. Vol. I. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1996, 154 p., ISBN 973 – 97550 – 2 – x

Volumul cuprinde lucrările prezentate în cadrul primului Simpozion Naţional de istorie „Maramureş – vatră de istorie milenară “, care a avut loc în comuna Bogdan Vodă şi la Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş. Tematica Simpozionului cuprinde aspecte din istoria veche a Maramureşului, tradiţii şi obiceiuri din Ţara Maramureşului, aspecte de cultură, religie, economie, viaţă socială, etc.

 

 

 

1997

 

 

 • ***Maramureş -vatră de istorie milenară. Vol. II. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1997, 368 p., ISBN 973 – 98025 – 0 – 8

Volumul cuprinde lucrările prezentate în cadrul celui de-al II-lea Simpozion Naţional „Maramureş – vatră de istorie milenară “, care a avut loc la Borşa, judeţul Maramureş. Lucrarea tratează perioada istorică a Maramureşului între anii 1300 şi 1945; aceasta aduce o completare la istoria milenară a Maramureşului.

 

 

 

 

 

 • ***Maramureş-vatră de istorie milenară. Vol. III. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1997, 560 p., ISBN 973 – 98025 – 1 – 6

Acest volum cuprinde lucrările celui de-al III-lea Simpozion Naţional „Maramureş – vatră de istorie milenară “, manifestare cultural-ştiinţifică desfăşurată în frumoasa staţiune balneo – climaterică Ocna-Şugatag, judeţul Maramureş. Volumul III, faţă de cele anterioare, aduce un plus de comunicări, dar nu numai un plus numeric, ci şi unul calitativ, o problematică mult diversificată, la un nivel ştiinţific mai înalt; astfel încât s-a simţit nevoia de a structura materialul în şase secţiuni, cuprinzând şase teme ample, distincte: istorie, personalităţi maramureşene, cultură-învăţământ, etnografie şi folclor, toponimie-micromonografii şi varia historica.

 

 

 • ·    ***Maramureş –vatră de istorie milenară. Vol. IV. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1999, 636 p., ISBN 973 – 98025 – 8 – 3

Acest volum cuprinde lucrările celui de-al IV-lea Simpozion Naţional „Maramureş – vatră de istorie milenară “, manifestare cultural-ştiinţifică desfăşurată în localităţile Ieud, Săliştea de Sus, Borşa, Cârlibaba, Rădăuţi şi Putna.

Această  culegere de studii constituie per ansamblu o analiză metaistorică locală, cuprinzând mai multe componente de cercetare: preistorie, istorie medie, istorie modernă, istorie contemporană, personalităţi, cultură, învăţământ, etnografie, folclor, toponimie, etnologie, etc. Printre semnatarii studiilor din volum îi găsim pe Vasile Lechinţan, Florea Marin, Vasile Bologa, Vasile Tutula, Mircea Popa, Vasile Ţibrea, Gh. I. Bodea, Iulian Sălăjan, Mihai Dăncuş, Ioan M. Bota, Pamfil Bilţiu, Miron Scorobete, Valer Hossu, Rodica Simionca, şi alţii.

 

 

 

 

 

 

 • *** Maramureş – vatră de istorie milenară. Vol. V. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă,  2004, 700 p.,

ISBN 973 – 8274 – 11 – 7

Lucrările prezentate la cel de-al V-lea simpozion naţional de istorie „Maramureş – vatră de istorie milenară”, care a avut loc în perioada 22-24 octombrie 1999, la Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.

 

 

 

 

 • *** Maramureş – vatră de istorie milenară. Vol. VI. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă,  2007, 550 p., ISBN (10) 973 – 8274 – 28 – 1, ISBN (13) 978 – 973 – 8274 – 28 – 0.

Lucrările prezentate la cel de-al VI-lea simpozion naţional de istorie „Maramureş – vatră de istorie milenară”. Anuarul se bucură în continuare de colaborarea unor autori consacraţi şi fideli iubirii lor faţă de Ţara Maramureşului, care au creat prin timp valori de atitudine şi frumuseţe inconfundabilă românească.

 

 

 

1998

 

 

 • Hossu, Valer. Maramureş – pecete de ţară . Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1998, 176 p., ISBN 973 – 98025 – 3 – 2

Valer Hossu ne surprinde plăcut printr-o incursiune istorică de mare valoare documentară privind existenţa şi înfăptuirile marilor familii voievodale din Maramureş, întemeietoare de ţară, Dragoş şi Bogdan, respectiv Drag -Sas, ale căror încrengături sunt depistate până în Galiţia, Lituania, Polonia, Prusia şi Rusia, descendenţi care arborează o stematologie foarte asemănătoare.

 

 

 

 • Trifoiu, Nicolae. Drumurile si popasurile tânărului Eminescu în Transilvania. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1998,  ISBN 973 – 98025 – 5 – 9

Lucrarea conţine informaţii şi date utile cercetătorilor, istoricilor literari, studenţilor, dar şi cititorilor de rând privind contactele Luceafărului poeziei româneşti cu spaţiul transilvănean. Un loc important în structura cărţii îl constituie datele despre relaţiile dintre poet, Cluj şi clujeni.

 

 

 • Dobozi -Faiciuc, Elisabeta. Dragomireşti – străveche vatră maramureşeană. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1998, ISBN 973 – 98025 – 4 – 0

Bazată pe un imens material adunat prin muncă de teren, obţinut prin metoda directă a “observatorului principant” şi prin metoda indirectă a chestionarului, vizând descoperirea repertoriului etnografic şi folcloric pasiv, autoarea oferă o perspectivă din interior asupra întregii vieţi a satului: cadrul natural, cadrul istoric, viaţa tradiţională (cu modul de organizare, mentalitatea geografică populară, gospodăriile ţărăneşti, construcţiile obşteşti, populaţia, graiul, ocupaţiile, aspecte culturale, învăţământul, etc.)

 

 

 • Sălăjan, Iulian. Feconda –Tohat –străveche vatră de Sub Codru maramureşean. Ediţia I. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1998, 144 p., ISBN 973 – 98025 – 6 – 7

Monografia unui sat pare mai puţin interesantă, la prima vedere, atât pentru cititorul avizat cât şi pentru marele public. Dar, pe măsura parcurgerii paginilor, iese la iveală o lume nouă, mai puţin cunoscută, o lume care te fascinează. Curiozitatea te îndeamnă s-o răsfoieşti, în continuare, încălzindu-ţi sufletul, prin ineditul faptelor, prin bogăţia evenimentelor şi, nu mai puţin, prin stilul îngrijit şi pe înţelesul tuturor. Din această categorie de publicaţii face parte şi monografia d-lui Iulian Sălăjan, despre satul care i-a ocrotit copilăria.

 

 

 • Redactori Iuga Vasile şi Perţa Lucian. Pupăza. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş  Vodă, 1998

Revistă de satiră şi umor.

 

 

 

 

 

 

1999

 

 • Marina Mihai. Maramureşeni-portrete şi medalioane. Ediţie şi notă biografică îngrijite de Vasile Bologa . Cluj – Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1999, 328 p., ISBN 973 – 98025 – 7 – 5

Această lucrare de omagiere a personalităţilor maramureşene, îl are ca autor pe distinsul diplomat şi om de cultură maramureşean dr. Mihai Marina. Textul acestei cărţi era pregătit pentru apariţia editorială încă înainte cu peste 20 de ani, dar întâmplări nefavorabile au întârziat publicarea lucrării, autorul ei trecând la cele veşnice în 1980. Îngrijirea acestei ediţii a fost încredinţată regretatului publicist băimărean Vasile Bologa, care semnează şi “Nota biografică ”, în timp ce prefaţa cărţii aparţine scriitorului Alexandru Ivasiuc, la care poetul Vasile Igna adăuga un text explicativ pentru cititori, din care reproducem un fragment:”După moartea autorilor, atât cartea lui Mihai Marina, cît şi textul lui A. Ivasiuc au rămas în sertarele unei edituri bucureştene până când, printr-o fericită întâmplare am intrat în posesia lor.”

 

 • Iuga, Vasile. Ioan Buteanu – erou naţional, fiu al Maramureşului. Cluj Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1999, 46 p.,

ISBN 973 – 99125 – 0 – 7

Este o carte de referinţă care cuprinde câteva aspecte din viaţa şi activitatea lui Ioan Buteanu, fiu al Maramureşului, ce s-a sacrificat pentru cauza românismului printre moţii lui Avram Iancu.

 

 

 

 

 • Perţa, Lucian. Rondeluri implementate. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1999, 96 p., ISBN 973 – 99215 – 3 – 1

Poeziile lui Lucian Perţa pot fi privite ca nişte exerciţii de constrângere a fanteziei în formă fixă, aplicarea elanului parodic pe o temă dată. Rondelurile lui Lucian Perţa par mai degrabă nişte pasteluri psihologice, nişte radiografii elegiace ale moravurilor societăţii contemporane, scrise de un observator incapabil de mizantropie.

 

 

 • Bota, Ioan M. Începuturile culturii scrise în limba română. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1999, 224 p.,

ISBN 973 – 99215 – 1 – 5

Cartea tratează apariţia scrisului în limba română şi texte în limba română din secolul al XIV-lea. În esenţă, autorul îşi propune să răspundă la următoarele întrebări: cine a elaborat primele texte în limba română, când s-a produs acest lucru şi în ce loc.

 

 

 • Cherecheş, Dorel. Gestiunea durabilă a pădurilor din Maramureş. Cluj-Napoca, Ed. Dragoş Vodă, 1999, 176 p., ISBN 973 – 98025 – 9 – 1

Volumul cuprinde cercetările autorului Dorel Cherecheş, vizând analiza sistemelor existente de gestiune a pădurilor, evidenţiind, pe fondul caracteristicilor fizico-geografice ale judeţului Maramureş, premisele eficienţei economice a activităţilor din silvicultură.

 

 

 

 

Despre Societate…


    Societatea PRO MARAMURES este o asociatie culturalã cu personalitate juridicã, de drept privat, ce reuneste pe baza liberei adeziuni pe toti maramuresenii si simpatizantii acestora din tarã si stãinãtate, indiferent de convingerile lor politice sau religioase, de sex, de avere sau de origine socialã sau nationalã, care au împlinit vârsta de 16 ani.

    Societatea PRO MARAMURES, cu sediul central în Cluj-Napoca ,str Tăietura Turcului nr 7, cultivã si promoveazã valorile culturale, crestine, ale democratiei, ale solidaritãtii civice, protejarea fiintei umane, a patrimoniului national si universal care sã se materializaze în crearea de opere, de caractere, componente, elite, cât si asezãminte si institutii.

   De asemenea, Societatea vizeaza promovarea memoriei vrednicilor voievozi ai Maramuresului istoric, Bogdan Vodã, Iuga Vodã si Dragos Vodã – primul descãlecãtor si întemeietor a Tarii Moldovei, cât si a altor fii ai neamului românesc care si-au jertfit viata pentru libertate si democratie în tarã si peste hotare, cum ar fi: eroul Ioan Buteanu, cãpitanul Nicolae Dunca, generalul George Pomut s.a.

    Societatea reprezintã continuarea fostei Societãti Culturale Dragos-Vodã (Dragoseana) din Sighet, înfiintatã în anul 1860, care si-a încetat fortat activitatea dupã 1940.

    Societatea PRO MARAMURES este o organizatie apoliticã, non-profit si neguvernamentalã, cu caracter cultural, stiintific, social umanitar si crestin, desfãsurându-si activitatea în conformitate cu statutul propriu si cu legile României.

    Câteva din obiectivele imediate ale Societatii PRO MARAMURES:

    – sprijinirea proiectelor de cercetare, individuale si colective, în domeniile istoriei, teologiei, filosofiei, dreptului, stiintelor politice, economice, medicinei, artelor, etnografiei si folclorului, literelor, stiintelor, educatiei, s.a.;

    – în colaborare cu Ministerul Culturii, Academia Româna si Institutul Nicolae Iorga, va organiza în fiecare an, în tarã sau strãinãtate, simpozioane, colocvii, cenacluri pe teme culturale, istorice, religioase, etc. cu tema: „Maramures – Vatrã de Istorie Milenara” si expozitii documentare, de fotografii, picturã, sculpturã, arheologie etc.; cele mai valoroase lucrãri vor fi premiate în functie de valoarea istoricã a lucrãrii;

   – cãutarea de noi izvoare istorice ale ilustrilor istorici si profesori de origine maramureseanã care au scris si nu au publicat aceste documente;

   – sprijinirea activitãtilor Societãtii Culturale ale românilor din diasporã;

   – înfiintarea unor tabere pentru elevi în zona istoricã a Maramuresului;

   – lupta împotriva revizionismului, sovinismului de orice naturã, împotriva jignirilor si ofenselor aduse neamului, împotriva actiunilor potrivnice tãrii, unitãtii si integritatii sale;

   – initierea si publicarea de studii, articole, materiale privind itinerarii eroice;

   – Colaborarea cu alte asociatii sau Societãti Culturale, din tarã sau strãinatate, în vederea realizarii unor scopuri comune, de apãrare a valorilor supreme ale României;

       

CONSILIUL  DE  CONDUCUCERE  AL  SOCIETÃTII  CULTURALE  PRO MARAMURES  ”DRAGOS VODÔ CLUJ-NAPOCA

    Adunarea Generalã si consiliul director reprezintã formele de organizare si conducere ale Societãtii PRO MARAMURES din Cluj-Napoca.

                    IUGA VASILE – presedinte

                   PASCU STEFAN – presedinte de onoare (post-mortem)

                   FÃRCAS DUMITRU – primvicepresedinte

                   IUGA NICOLAE VASILE – vicepresedinte

                   VLAD VASILE – contabil

                    IUGA NARCIZIA – secretar

    Consilieri stiintifici:

                    BOTA M. IOAN

                    NEAMTU GELU

                   FAICIUC ELISABETA

                   TUTULA VASILE

                    ROSCA NUTU

   Consilieri:

                    TOHOTAN MARIA

                    MIHAI NISTOR ANGELA

                    DUNCA TUDOR

                    BIZÃU VASILE

                    TIMIS GHEORGHE

                    MIHALI STEFAN

                    IUGA V. VASILE

                    UNGUREANU ILIE

   Jurist:

                    BÃRAS IOAN

Scurtă prezentare

SOCIETATEA  CULTURALĂ  PRO  MARAMUREŞ 

Centrul Cultural „DragoŞ Vodă”. 

Cluj – Napoca

 

Scurtă  prezentare

 

Societatea s-a constituit ca persoană juridică la data de 27 noiembrie 1995 prin sentinţa civilă nr. 5048/1995 a Tribunalului Cluj, iar Editura DRAGOŞ VODĂ a primit atestatul Ministerului Culturii la data de 17 decembrie 1996.

În cadrul Societăţii Culturale Pro Maramureş Cluj-Napoca, la data de 25 februarie 2008, prin sentinţa civilă nr. 409/CC/2008, s-a înfiinţat Centrul Cultural „Dragoş Vodă”.

Societatea este o organizaţie apolitică, non-profit şi neguvernamentală, cu caracter cultural, ştiinţific, social-umanitar şi creştin.

Aceasta este continuatoarea fostei societăţi culturale Dragoşiana din Sighetu Marmaţiei înfiinţată în anul 1860, care şi-a încetat activitatea în anul 1940, cu ocazia declanşării celui de-al doilea război mondial.

Societatea are înfiinţate onorific următoarele filiale:

       – în ţară:          Baia Mare

                           Borşa

                           Dragomireşti

                           Giuleşti

                           Rozavlea

                                    Săliştea de Sus

                                    Săpânţa

                                    Sighet

                                    Şieu

                           Vişeu de Sus

                                    Alba Iulia 

                                    Botoşani

                                    Bucureşti

                           Volovăţ – jud. Suceava

  

       – în străinătate:

                       Apşa de Jos – Ucraina

                       Chişinău – Republica Moldova

                       Gyula – Ungaria

                       New York – Statele Unite ale Americii

                       Montréal – Canada

 

REALIZĂRI ALE SOCIETĂŢII:

A. Organizarea de simpozioane naţionale şi editarea publicaţiei apărută sub genericul acestor simpozioane.

Până în prezent societatea a organizat un număr de 5 simpozioane naţionale, pe teme istorico-culturale, sub genericul „Maramureş-vatră de istorie milenară“:

primul simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Bogdan Vodă şi Sighetu Marmaţiei, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 1995. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul I.

al doilea simpozion naţional de istorie a avut loc în localitatea Borşa, judeţul Maramureş, în perioada 2-4 august 1996. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul II.

al treilea simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Ocna Şugatag, judeţul Maramureş, în perioada 1-3 august 1997. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul III.

al patrulea simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Ieud, Săliştea de Sus, Borşa (judeţul Maramureş), Rădăuţi şi Putna (judeţul Suceava), în perioada 28 iunie-2 iulie 1998. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul IV.

al cincilea simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, în perioada 23-24 octombrie 1999. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul V.

B. Cercetarea şi cinstirea memoriei unor eroi americani de origine română, în SUA şi în ţară:

Căpitan NICOLAE  DUNCA în oraşul Staunton, Virginia, SUA şi alţi 667 de veterani de război înscrişi pe o plachetă de alamă, identificată în Cleveland, Ohio, SUA şi în arhive;

De asemenea, în localitatea Terry-Town, lângă New York, preşedintele societăţii, dl Vasile Iuga, a mai identificat şi mormântul ALMEI  DUNCA, fiica eroului român căpitanul Titus Dunca, înfiată de scriitoarea Constanţa Dunca Şchiau, sora lui Titus şi Nicolae Dunca.

C. Realizarea şi dezvelirea a două busturi din bronz şi amplasarea a două plăci comemorative, pentru doi fii ai Maramureşului, eroi ai neamului:

IOAN  BUTEANU în Sighetu Marmaţiei, la 23 mai 1999 (sculptor Mihai Borodi)

NICOLAE  DUNCA în Vişeu de Sus, la 24 octombrie 1999 (sculptor

   Vasile Corneştean)

Memorialul Eroilor AMERICANI DE ORIGINE ROMÂNĂ

   (în fază de proiect)

General George POMUŢ (realizat în gips – sculptor Ilarion Voinea)

D. Stabilirea unor relaţii de înfrăţire cu diferite instituţii şi societăţi culturale:

• Primăria oraşului Staunton, Virginia, SUA

• Colegiul „Mary Baldwin”, Staunton, Virginia, SUA

• Societatea Culturală „Uniunea şi Liga” din Cleveland, Ohio, S.U.A

• Societatea „Mioriţa Academy of Art and Science” din New York, SUA

• Fundaţia „Iuliu Maniu” din New York, S.U.A

• Societatea Culturală „Dorul” din New York, S.U.A

• Societatea Culturală „Casa Română” din New York, S.U.A

• Fundaţia „Dacia Revival International Society” din New York, S.U.A

• Asociaţia Social-culturală „George Coşbuc” a românilor din Transcarpatia, Ucraina

• Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia” din Apşa de Jos, Ucraina

• Asociaţia Culturală „Ioan Mihalyi de Apşa” din Biserica Albă, Ucraina

• Societatea Culturală „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, Ucraina

• Fundaţia Culturală „Petrodava” din Chişinău, Republica Moldova

• Societatea Literar-artistică „Tibiscus” din Uzdin, Banatul Sârbesc

• Fundaţia Universitară „Bistriţa” – Universitatea „Andrei Mureşanu”din Bistriţa

• Fundaţia „Ginta Latină” din Iaşi

• Fundaţia „Negru Vodă” din Făgăraş

E. Editarea de cărţi

Sub egida societăţii au fost editate şi tipărite 67 de titluri de carte, reprezentând peste 55.000 de volume.

F. Donaţii

În spiritul ideilor generoase prevăzute în statutul societăţii au fost donate numeroase cărţi apărute la editura „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca:

– în străinătate:

 • Instituţii: Ambasada României din Washington D.C., Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C., Consulatul Român din New York, Centrul Cultural Român din New York, Consulatul Republicii Moldova din New York, Comunitatea Românilor din Iugoslavia, Institutul Cultural Român din Budapesta, Comunitatea Românilor din Gyula-Ungaria ş.a.

Biblioteci: Biblioteca Congresului din Washington D.C.; Biblioteca din New York; Biblioteca Colegiului „Mary Baldwin”, Staunton, Virginia; Biblioteca din Phoenix, Arizona; Biblioteca din Cleveland, Ohio.

Biserici: Biserica Ortodoxă din Alexandria, Virginia, Biserica Ortodoxă „Sf. Maria” din Cleveland, Biserica Greco-Catolică „Sf. Elena” din Cleveland, Institutul Teologic Ortodox de Spiritualitate Românească – Capela „Sf. Petru şi Pavel” din New York, Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din New York, Biserica Penticostală din Phoenix, Arizona, Biserica Ortodoxă „Naşterea Domnului din Chicago, Biserica Greco-Catolică „Sf. Ioan” din Detroit, Biserica Ortodoxă „Sf. Gheorghe” din Detroit, Episcopia Ortodoxă Română „Vatra Românească” din Grass Lake, Michigan,  Mănăstirea Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Jackson Area, Michigan, Mănăstirea Ortodoxă „Sf. Andrei” din Detroit, Biserica Ortodoxă din Montreal.

Şcoli: Chişinău – Republica Moldova, Cernăuţi şi Voloca ­- Bucovina de Nord, Ucraina, Apşa de Jos, Biserica Albă, Slatina – din regiunea Transcarpatică, Ucraina, Liceul „Nicolae Bălcescu” din  Gyula – Ungaria, Uzdin – Banatul Sârbesc şi altele.

– în ţară:

 •  Instituţii: Arhive Naţionale, biblioteci, şcoli, biserici, sponsori, colaboratori etc.

 

SOCIETATEA ARE ÎN PROGRAM:

 

• Promovarea în continuare a memoriei voievozilor Maramureşului istoric, a primilor descălecători de neam în Ţara Moldovei, Dragoş Vodă şi Bogdan Vodă.

Sprijinirea în continuare a celor mai valoroase proiecte de cercetare, individuale şi colective, în domeniile istoriei, teologiei, filosofiei, dreptului, ştiinţelor politice, economiei, medicinei, artelor, etnografiei şi folclorului, literelor, ştiin­ţelor, educaţiei, ş.a.

• Societatea va acorda premii în funcţie de valoarea istorică a lucrării;

• Căutarea de noi izvoare istorice privind Ţara Maramureşului, precum şi cele ale iluştrilor istorici şi profesori de origine maramureşeană care au scris şi nu au publicat aceste documente;

• Sprijinirea activităţilor societăţilor culturale ale românilor din diasporă;

• Înfiinţarea unor tabere pentru elevi în zona istorică a Maramureşului;

• Sprijinirea, prin mijloace materiale şi spirituale, a cultivării dragostei faţă de fiii ţării, pentru cei care şi-au asumat sacrificiul suprem, fie frunţi voievodale, fie purtători de opincă, care s-au jertfit pentru glia străbună, pentru păstrarea fiinţei naţionale a poporului român, astfel încât să întreţină permanent cultul pentru vitejii preajertfelnici ai patriei şi să-l transmită generaţiilor viitoare până la înălţimea unui sentiment patriotic şi religios, educat şi asumat cu veneraţie şi înaltă morală;

• Cultivarea simţirii patriotice, a credinţei sacre, a datoriei faţă de neam şi istorie românească;

• Cultivarea sentimentului moral de cinste şi corectitudine în hărnicie şi chibzuinţă, în trudă şi creaţie, spre propăşirea ţării şi a individului;

• Cultivarea adevăratei mândrii de a fi cetăţean al României şi a convingerii că avem o misiune istorică în această parte frământată a lumii, unde ne-am apărat cu credinţă fiinţa naţională aproape 2000 de ani, că avem un rol de îndeplinit pe marea scenă a istoriei;

• Lupta împotriva revizionismului, a şovinismului de orice natură, împotriva jignirilor şi ofenselor aduse neamului, împotriva acţiunilor potrivnice ţării, unităţii şi integrităţii sale;

 •     Slăvirea faptelor eroilor, preamărirea actelor lor de bravură, identificarea celor „uitaţi” din ignobile ori vremelnice motive şi pe nedrept denigraţi, săparea numelor lor în tâmpla carpatică, înfăptuirea, din locurile lor de odihnă, a unor grădini ale recunoştinţei şi  întreprinderea unor acţiuni cu caracter naţional şi local, pentru îngrijirea monumentelor şi mormintelor celor jertfiţi pentru patrie;

• Edificarea, în măsura posibilităţilor materiale, de monumente, troiţe, relicvarii, mausolee pentru eroi, atât pe locurile unde s-au purtat bătălii, cât şi în oraşe ori în localităţi, care le datorează o lacrimă sau o aducere aminte, pentru eternizarea memoriei numelor fiinţelor care au pus mai presus de orice datoria şi onoarea.

În acest sens este necesară:

• întocmirea unui catalog arheologic al cimitirelor şi mormintelor celor căzuţi pentru apărarea patriei, constatarea stării lor, întreprinderea unor acţiuni energice pentru a se ridica cruci la mormintele eroilor, plantarea de grădini de pomi şi flori, candele de suflet ale neuitării;

• iniţierea şi publicarea de studii, articole, materiale privind itinerarii eroice, jertfa supremă pe câmpul de luptă, organizarea cuvenitelor ceremonii la monumentele simbolice presărate pe tot cuprinsul patriei ori pe alte meleaguri în care se odihnesc eroii naţiunii noastre;

• apărarea şi promovarea fiinţei naţionale a românilor, militarea pentru desăvârşirea cauzei pentru care au luptat eroii noştri naţionali pentru promovarea ideilor de libertate şi demnitate naţională, a limbii, istoriei şi culturii naţionale;

• realizarea unei comuniuni spirituale a maramureşenilor de pretutindeni, din ţară şi străinătate;

• evocarea contribuţiei maramureşenilor, a românilor, de-a lungul veacurilor, la lupta pentru emancipare economică, socială şi politică, pentru eliberarea socială şi naţională, pentru înfăptuirea Marii Uniri a românilor de la 1 Decembrie 1918, organizând în acest sens: simpozioane, manifestări cultural-artistice, ridicări de monumente, obeliscuri, statui, montarea de plăci comemorative în locurile istorice ce evocă personalităţi sau evenimente istorice, case memoriale şi puncte muzeistice;

• sprijinirea prin membrii săi a dezvoltării economico-sociale a ţinuturilor locuite de maramureşeni, protejarea monumentelor naturii, a mediului încon­jurător, dezvoltarea activităţilor de turism şi agroturism montan, dezvoltarea învăţământului şi a culturii;

• stimularea şi relevarea creaţiei spirituale a maramureşenilor, a valorilor româneşti, înfiinţând, în acest sens, societăţi comerciale specializate în editare de cărţi, reviste, pliante, albume cu ilustrate, casete şi CD-uri audio şi video, organizând festivaluri şi concursuri culturale, de interpretare sau creaţie artistică, expoziţii de pictură, sculptură şi foto etc.;

• colaborarea cu alte asociaţii sau societăţi culturale, din ţară şi străinătate, în vederea realizării unor scopuri comune, de promovare şi apărare a valorilor supreme ale României;

• militarea, prin mijloace specifice, atât pentru întărirea legăturilor frăţeşti cu românii din Basarabia, Bucovina de Nord (Ucraina), cât şi pentru unirea spirituală  a românilor  de pretutindeni;

• înfiinţarea de filiale în ţară şi străinătate, pe baza legilor în vigoare şi a statutului propriu;

Societatea Culturală Pro Maramureş „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca înţelege să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dreptului de identitate etnică, culturală şi religioasă a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, combătând însă manifestările de separatism etnic, şovinism, iredentism şi autonomie teritorială.

 

 

APARIŢII  EDITORIALE

Editura  DRAGOŞ  VODĂ Cluj-Napoca

 

 

 

  1. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. I                  autor colectiv, coordonator

  Vasile IUGA de Sălişte, 1996

  2. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. II                 autor colectiv, coordonator

             Vasile IUGA de Sălişte, 1997

  3. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. III               autor colectiv, coordonator

              Vasile IUGA de Sălişte, 1997

 4. Maramureş – pecete de ţară                      autor Valer Hossu, 1998

 5. Drumurile şi popasurile tânărului Eminescu în Transilvania   autor N. Trifoiu, 1998

  6. Dragomireşti – străveche vatră maramureşeană             autor E. Dobozi-Faiciuc, 1998

7. Feconda-Tohat-străveche vatră de Sub Codru maramureşean   autor I. Sălăjan, 1998

  8. Pupăza, revistă de satiră şi umor, ediţie nouă        redactori V. Iuga şi L. Perţa, 1998

  9. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. IV            autor colectiv, coordonator

             Vasile IUGA de Sălişte, 1999

10. Maramureşeni – portrete şi medalioane                                    autor Mihai Marina,

                                                                                                    ediţie şi notă biografică

îngrijite de Vasile Bologa , 1999

11. Ioan Buteanu – erou naţional, fiu al Maramureşului       autor V. IUGA de Sălişte, 1999

12. Rondeluri implementate               autor Lucian Perţa, 1999

13. Începuturile culturii scrise în limba română                   autor Ioan M. Bota, 1999         

14. Gestiunea durabilă a pădurilor din Maramureş             autor Dorel CherecheŞ , 1999    

15. Tohat – străveche vatră românească de Sub Codru        ed. a II-a, autor I. Sălăjan, 2000

16. Săcel – vatră de istorie şi civilizaţie maramureşeană                  autor Elena Grad, 2000

17. Floreşti-Cluj, străveche vatră de istorie românească             autor Ioan M. Bota, 2000      

18. Diplome maramureşene din sec. XIV şi XV                autor Ioan Mihalyi de Apşa,

                                                                                                                     Sighet, 1900, 

                                                                                   ediţia a II-a, coordonată de Vasile Iuga de Sălişte,

                                                                             cu prefaţă de Acad. Camil MUREŞANU

şi postfaţă de Aurel RĂDUŢIU, 2000

19. Legendarul Gavrilă Mihali Ştrifundă din Borşa autor Nicoară TimiŞ, 2000         

20. Dumitru Cristea: Zbucium şi poezie                    autor Constantin Mustaţă, 2001

21. Esenţa divină a materiei                              autor Ioan Chioreanu OaŞ, 2002

22. Din Carpaţi în America               autor Iosif Căpăţînă , 2002

23. Din istoria presei româneşti – «Graiul Maramureşului»            autor Adrian marchiŞ, 2002

24. Date istorice privitoare la familiile nobile române           autor I. cav. de PuŞcariu, 

                                                                                     Sibiu, vol. I – 1892 şi  vol. II – 1895,

                                                                        ediţia a II-a completată cu note biografice,

                                                             anexe, indici, blazoane de Vasile Iuga de Sălişte,

cu o prefaţă de prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, 2002

25. Diplome maramureşene din sec. XIV şi XV           ediţia a III-a completată cu note

                                                                                   biografice de Vasile Iuga de Sălişte, 2002

26. Ciobani români în Montana, S.U.A., 1907-1913                                      autor Gelu NEAMŢU, 2002

27. Salva – schiţă monografică                                          autoare Măricuţa Codrea şi

Vasilica Augusta Puica, 2003

28. Culegere de legi şi scrieri din vremea domnitorului        coord.  Emil Stanciu, 2003

      Alexandru Ioan Cuza                 

29. Originea familiei Vlad – nobilă de Sălişte                    autor Aloisiu Vlad de Sălişte,

                                                                                           Lugoj, 1865, reeditare, ediţie

completată de Vasile IUGA de Sălişte, 2003

30.  Viaţa şi opera lui Andrei Mureşanu                                     autori Grigore Iuga şi

Vasile IUGA de Sălişte, 2003

31.  Aloisiu Vlad de Sălişte – Viaţa şi activitatea              autor Vasile Iuga de Sălişte, 2003

32. Cultură şi civilizaţie                      autor Mircea MUREŞIANU, 2003         

33. Nicolae Titulescu – Concepţie juridică şi diplomatică                 autor Ion C. GRECESCU, 2003

34. Cercetarea calităţii de nobil                                       autor JOódy P., Sighet, 1943, 

       în comitatul Maramureş, anii 1749-1769                     traducere din limba maghiară                                        

                                                                                                                                            de Ileana CÂMPEAN,

                                                               îngrijită şi completată de Vasile Iuga de Sălişte,

cu o prefaţă de prof. univ. dr. Nicolae EDROIU, 2003

35. Putere economică şi civilizaţie                  autor Constantin OROS , 2004

36. Credinţa – temelia continuităţii româneşti   ediţia a II-a, autori Liviu moldovanu

                                                                                                       şi Roxana Şirli, 2004

37. Orman – oameni şi locuri. Schiţă monografică    autori Fabian Todor de Orman

                                                                                                  şi Vasile Iuga de Sălişte, 2004

38. Onomastică din Valea Izei                       autor Nuţu ROŞCA, 2004    

39. Românii din dreapta Tisei în istoria României                                      autor colectiv, coordonată                  

                                                                                                de Vasile Iuga de Sălişte,

ediţia a II-a, 2004

40. Democraţia creştină                      autor Ioan M. Bota, 2004

41. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. V                autor colectiv, coordonator 

              Vasile IUGA de Sălişte, 2004

42. Procese politice de presă antiromâneşti din epoca          autor Gelu NEAMŢU dualismului austro-ungar, 1868 – 1890               

43. Nimeni nu este mai presus de lege           autor Ion GHERCIOIU, 2005

44. Pinticu – oameni, locuri şi fapte. Schiţă monografică     autor V. IUGA de Sălişte, 2005                                        

45. Valea Vaserului, Vişeu de Sus – „Elveţie” a Maramureşului      autor Vasile MAN,

                                                                                                                                 Vişeu de Sus, 1906,

                                                                    traducere din limba maghiară, ediţie îngrijită

                   şi completată de Vasile IUGA de Sălişte, 2005

46. Martyrs and testifiers of the church in Romania                        autor Ioan M. BOTA, 2005

     (Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România, 1945-1989)                  

47. Fragmente istorice. Despre boierii din Ţara Făgăraşului            autor Ioan cavaler

                                                                                                                                                de PuŞcariu, Sibiu, 1907,

                                                           ediţia a II-a îngrijită şi completă cu note biografice

                                                                                   şi anexe de Vasile Iuga de Sălişte,

cu o prefaţă de Aurel RĂDUŢIU, 2006

48. Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu                            autori Ion BUZAŞI şi

           Vasile IUGA de Sălişte, 2006

49. Cioburi de lumină  versuri        autor George MUREŞAN, 2006

50. La nord de Tisa în „România Mică”      autor Ion M. BOTOŞ, 2006

51. Colier de licurici – versuri             autor George MUREŞAN, 2006

52. Notiţe despre întâmplările contemporane             autor Ioan cavaler de PuŞcariu,        

                                                                                                                                                           Sibiu, 1913,

                                                                                        ediţia a II-a îngrijită şi adăugită

de Vasile Iuga de Sălişte, 2006

53. Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate                   autor Valer HOSSU, 2006

54. Floare de rouă – versuri               autor George MUREŞAN, 2007

55. Văleni – Maramureş. Tradiţie şi actualitate                     autor Ioan GODJA, 2007

56. Flori alese ale culturii populare din Ţara Branului       autor N. Gh. PUCHIANU, 2007

57. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. VI             autor colectiv, coordonator            

  Vasile IUGA de Sălişte, 2007

58. Ecoturismul. Poartă maramureşeană spre lume          autor colectiv, coordonată

                          de Simion IUGA, 2008

59. Călătoriile mele prin Europa, Asia,  Africa şi America    autor George MOCEANU,

                                                                                                                   ed. III-a, 1899,

                                                                  ediţia a IV-a, completată cu note biografice şi

                                                                                       anexe de Vasile IUGA de Sălişte,

cu o prefaţă de prof. univ. dr. Mircea POPA, 2008

60. Despre învăţământul primar                                 autor Mihai EMINESCU, reeditare,

                                antologie şi prefaţă de Ion BUZAŞI, 2008

61. Diplome maramureşene din sec. XIV şi XV               autor Ioan Mihalyi de Apşa,

                                                                                                                    Sighet, 1900, 

                                             ediţia a IV-a, traducere din limba latină de prof. Vasile RUS,

                                                        coordonată şi completată de Vasile Iuga de Sălişte,

                                                                                 cu prefaţă de Acad. Ioan-Aurel POP 

şi postfaţă de prof. Aurel RĂDUŢIU, 2009

62. Groşii Ţibleşului. 1594-2009. Locuri, oameni, fapte şi tradiţii  autori Vasile IUGA

                                                                                                şi Ioana FILIP, 2009

63. Şcoala din Groşii Ţibleşului                                 autor Mariana SZEKELY, 2009

64. Călineşti. Locuri, oameni, fapte şi tradiţii                      autori Gheorghe VIŞOVAN,

                                                                                                                             Maria  ŞERBA,

Vasile IUGA de Sălişte, 2010

65. Dicţionar istoric al localităţilor din Maramureş              autor Vasile IUGA de Sălişte, 2011

66. Maramureş – vatră de istorie milenară, volumul VII     autor colectiv, coordonator

 Vasile IUGA de Sălişte, 2011

67. Ioan Bud de Dragomireşti –  Ministrul Finanţelor

      din Ungaria în perioada 1924-1928                    autor Vasile IUGA de Saliste

                                                         2011

 

68. Oameni de seama al Maramuresului. Dictionar 1700- 2010

                                                                                                 autor Vasile IUGA de Saliste

                                                         2011

69. Monografia satului Poiana Blenchii

                                                                                                  autor Gheorghe Munteanu,             

                                                                                                  editia a 2-a, ingrijita si                      

                                                                                                  coordonata de Augustin    

                                                                                                   Liviu Munteanu 2012

                                                                                                                                     

 

 

ÎN CURS DE APARIŢIE

 

 

Spicuiri din viaţa Composesoratelor din Maramureş         autor Găvrilă IUGA de Sălişte,

            Sighet, 1936,

                        reeditare ediţia a II-a, ediţie îngrijită

şi completată de Vasile IUGA de Sălişte

 

Ofiţeri şi soldaţi români în armata SUA, 1861-1945                 autor Vasile IUGA de Sălişte        

Istoria Americii        autor Ilie Martin SeliŞteanul, 

Cleveland, 1908, reeditare ediţia a II-a,

ediţie îngrijită şi completată de Vasile IUGA de Sălişte

Poza de pe fundal

Poza de pe fundal

Salut lume!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!